Randare principala

Despre Proiect

Programul Operaţional Regional 2007-2013
 Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere” Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”
Cod SMIS 18165,  NV/1/1.1/PDU/1//7/16.03.2009.

Titlul proiectului
,, Reabilitarea şi promovarea identităţii culturale şi istorice  Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan’’

ROMÂNIA
REGIUNEA: Nord-Vest
JUDETUL: Maramures
Municipiul Baia Mare

cod SMIS 18165

Contract de finantare nr. 2.171 din data de 29.08.2011

Perioada de implementare
august 2009 – octombrie 2014

Obiectivul General

Proiectul are ca obiectiv general  punerea în valoare cultural-istorică şi promovarea unui spaţiu public urban cu destinaţie preponderent istorică, culturală şi religioasă, prin modernizarea şi reabilitarea edificiilor istorice şi publice ale Pieţei Cetăţii.

În această piaţă se va pune accent pe:

 • marcarea şi punerea în valoare a Bisericii Sf. Ştefan
  (demantelată în anul 1847) şi a  Turnului Sf. Ştefan;
 • armonizarea cu celelalte clădiri ecleziastice din zonă;
 • conturarea unei imagini a pietei, care sa-i redea caracterul
  istoric si sa elimine evolutia necontrolata a acesteia;
 • realizarea unei constructii adiacente turnului, cu regim de
  înălţime demisol, cu functiunea de punct de informare.

Obiective Specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Conservarea şi reabilitarea Turnului Ştefan şi introducerea în circuitul turistic;
 • Marcarea şi punerea în valoare arheologică a Bisericii Sf. Ştefan (demantelata în anul 1847);
 • Reabilitarea şi modernizarea Pieţei Cetăţii;
 • Promovarea turistica a Pietei Cetatii prin amenajarea unui Punct de Informare Turistica.

Proiectul îşi propune  valorificarea următoarelor resurse deţinute de zonă:

 • semnificaţia istorică a zonei;
 • valoarea monumentelor istorice;
 • potenţialul arheologic necercetat;
 • valoarea urbanistică;
 • calitatea mediului natural, în special prin punerea în valoare a arborilor seculari ocrotiţi;
 • integrarea Pieţei Cetăţii în patrimoniul cultural şi istoric al zonei Oraşul Vechi (P-ţa Libertăţii, P-ţa Păcii, Muzeul de artă, Teatrul Municipal, Bastionul Măcelarilor, Muzeul de Istorie şi Arheologie);
 • utilizarea tehnologiei informaţiei pentru conectarea obiectivului la patrimoniul regional, naţional şi european.

Valoarea finanţării

Nr. crt.

Surse de finanţare

Valoare

(RON)

I.

Valoarea totală a proiectului, din care:

11.695.607,30

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

2.453.850.11

 

b.

 

Valoarea eligibilă a proiectului

7.020.259,25

c.

TVA

2.221.497,94

II.

Contribuţia proprie în proiect, din care:

2.594.255,30

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile

140.405,19

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

2.453.850.11

III.

TVA

2.221.497,94

IV.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

6.879.854,06