Programul Operaţional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale Municipiul Baia Mare

Prezentarea proiectului

Proiectul individual „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea str. Grănicerilor din Municipiul Baia Mare” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare (PIDU). PIDU abordează trei domenii principale (infrastructura publică, ecologia urbană şi protecţia mediului, infrastructura şi serviciile sociale) iar scopul acestui plan integrat este regenerarea arealului care atinge 2 cartiere din Municipiul Baia Mare (Vasile Alecsandri şi Oraşul Vechi), areal desemnat ca zonă de intervenţie prioritară pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Implementarea acestui plan va avea impact asupra dezvoltării de ansamblu a arealului urban selectat (zona de acţiune urbană) si implicit a Municipiului Baia Mare, cât şi a zonei înconjurătoare. In acest context, PIDU Baia Mare, prin implementarea celor 8 proiecte individuale, va contribui la atingerea obiectivului specific al Programului Operaţional Regional, anume „creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor”, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, precum şi cu prevederile strategiei Lisabona şi Orientările Strategice Comunitare 2007-2013.
Prin HG nr. 998/2008, Municipiul Baia Mare a fost desemnat Pol de dezvoltare urbană iar în contextul strategiei de dezvoltare spaţială a României, Baia Mare, conform PATN-Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi, este o localitate de rang II, de importanţă interjudeţeană şi având rol de echilibru în sistemul urban. În cadrul judeţului Maramureş, Baia Mare are o poziţie singulară şi diferită de a celorlalte localităţi, fiind centru urban de dimensiune şi importanţă mult mai mare decât a celorlalte din zonă, Baia Mare fiind considerat pol de creştere care iradiază dezvoltare în zonele adiacente, cu nivel de dezvoltare mai scăzut.
În PIDU Baia Mare sunt prezentate detaliat analiza nevoilor pe cartiere, rezultatele anchetei de consultare a populaţiei şi dezbaterile publice, analiza SWOT a oraşului şi a cartierelor, prezentând potenţialul de dezvoltare al oraşului. Toate acestea au condus la identificarea zonelor de regenerare urbană din care face parte şi Zona de Regenerare Urbană 4 – Baia Mare Sud, reprezentată de zona cartierului Vasile Alecsandri, cartier care este străbătut de strada Grănicerilor.
Elementele de caracterizare ale cartierului, înainte de momentul depunerii cererii de finanţare:

 • Un „cartier dormitor” cu o mare densitate a zonei construite şi cu o densitate relativ scăzută a serviciilor publice vis-a-vis de alte zone ale oraşului. Preţul "imobiliar" este mai scăzut în această zonă în comparaţie cu locaţiile din centru sau din zona Râul Săsar.
 • Nivel înalt al problemelor sociale, după evidenţele din Primărie.
 • Toate locuinţele sociale din oraş sunt în acest cartier.
 • Trafic cu vehicule de mare tonaj care traverseaza zona, dată fiind lipsa unui drum de centură.
 • Nivel înalt al poluării solului provenind de la operaţiunile Cuprom şi din perioada istorică de peste 100 de ani de activităţi miniere şi metalurgice din zonă.
 • Districtul Craica (care preia numele râului Craica) unde aşezările etnice rrome sunt înfiinţate în condiţii improprii şi care nu se conformează la standardele minime urbane.
 • Educaţie civică redusă: nu doar că nu se face încă o colectare selectivă a deşeurilor (care funcţionează în alte zone din oraş), dar deşeurile sunt depozitate într-un mod impropriu în zonele verzi.

Zona este localizată de-a lungul axei de dezvoltare sud-est, unde este disponibil un spaţiu adecvat pentru activităţi productive şi unde oraşul este în expansiune către localităţi limitrofe din sistemul urban Baia Mare, fiind aproape de Italsofa/operaţiune Natuzzi, cel mai mare furnizor de mobilă din zonă (peste 1000 de angajaţi) şi unul dintre cei mai mari investitori din Baia Mare.
De o mare importanţă este, de asemenea, activitatea socială a unui număr important de organizaţii non-guvernamentale, în special CARITAS şi Fundatia Crucea Alb-Galbenă, care oferă servicii socio-medicale la domiciliu, mai ales pentru populaţia de vârsta a III-a.
Infrastructura publică şi/sau de interes public din zona proiectului  este:

 • 1 Complex sportiv în proximitate „Zona Lascăr Pană – Bazin de înot”;
 • Parcul Craica (zona verde) şi „punga de sărăcie” urbană;
 • 2 Complexe agro-alimentare;
 • Şcoli: 6 grădiniţe şi două şcoli primare (Şcoala nr. 5 si nr. 10). Şcoala nr. 5 are cel mai mare număr de copii înscrişi la nivelul municipiului. În cartier nu sunt licee.
 • Infrastructura de sănătate: o policlinică având 11 cabinete medicale, 6 farmacii, 1 cabinet de stomatologie, 1 cabinet de pneumatologie-fizioterapie şi 1 cabinet de ginecologie.
 • 3 Centre de zi: Centrul Social Necesar, Centrul de Zi pentru Copiii Străzii al Fundaţiei de Voluntari Somaschi, Centrul Sf. Francisc de Assisi Caritas.
 • 3 Biserici (Catedrala Episcopala Sf. Treime, Biserica Sf. Arhangeli Mihai şi Gavril şi Biserica Cuvioasa Paraschieva)

Implementarea proiectelor individuale de reabilitare/ modernizare a străzilor Grănicerilor, Electrolizei şi Oborului în zona de intervenţie PIDU vor contribui la realizarea unui transport rutier durabil, îmbunătăţirea accesibilităţii generale  la regiunile periferice. Aceste proiecte, împreună cu proiectul de reabilitare a spaţiilor verzi şi creare de locuri de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri (proiectul individual „Dezvoltarea Eco-retelei urbane si a infrastructurii de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri”) şi împreună cu proiectul de amenajare a Parcului Public Central în zona „Serelor” (proiectul individual „Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central”), vor conduce împreună, la o dezvoltare sistematică şi armonioasă a zonei de intervenţie PIDU, la creşterea calităţii mediului şi a calităţii vieţii, la creşterea atractivităţii/ valorii zonei, la creşterea potenţialului economic al zonei, atragerea atenţiei potenţialilor investitori şi apariţia unor noi locuri de muncă.
De altfel, toate proiectele PIDU depind, în mod direct sau nu, unul de celălalt, deoarece se încearcă prin ele să se atingă majoritatea aspectelor problematice din această zonă, investiţiile realizându-se în sistem integrat, modul de aplicare integrata a portofoliului de proiecte prioritare PIDU fiind descris in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Baia Mare.

Proiectul de reabilitare a străzii Grănicerilor ţine seama de principalele probleme ridicate în eseurile elaborate în cadrul anchetelor de consultare a populaţiei (detaliate în PIDU, Rezultatele anchetei de consultare a populaţieie) privind problemele prioritare la nivel de cartier şi care se regăsesc şi în desenele realizate de copii şi anume: starea proastă a străzilor în cartierul Vasile Alecsandri, lipsa locurilor de joacă pentru copii şi a spaţiilor verzi şi mizeria.

Strada Grănicerilor este amplasată în partea sudică a municipiului Baia Mare, traversează cartierul Vasile Alecsandri, fiind principala arteră de circulaţie din zonă. Face legătura între B-dul Unirii (DJ 182 Baia Mare – Şomcuta Mare) şi str. Eminescu (DN 18 B Baia Mare – Tg. Lăpuş). Prin străzile Oborului şi Electrolizei / Forestierului face legătura cu drumul naţional DN18 Baia Mare – Sighetu Marmaţiei.

Cartierul Vasile Alecsandri este localizat de-a lungul axei de dezvoltare sud-est, unde este disponibil un spaţiu adecvat pentru activităţi productive şi unde oraşul este în expansiune către localităţi limitrofe din sistemul urban, fiind aproape de Italsofa/operaţiune Natuzzi, cel mai mare furnizor de mobilă din zonă (peste 1000 de angajaţi).

În prezent, Cartierul Vasile Alecsandri este cotat la preţurile cele mai scăzute (valoarea imobiliară a cartierului este de 500 euro/mp) alături de cartierele Depozitelor (550 euro/mp), Ferneziu şi Firiza (600 euro/mp), este considerat a fi cel mai puţin atractiv /valoros dar şi cel mai convenabil din punct de vedere al persoanelor sau operatorilor cu resurse financiare limitate. Neatractivitatea zonei este determinată de slaba dezvoltare a spaţiilor publice urbane, aspectul peisagistic dezordonat datorită parcării necontrolate a autovehiculelor, calitatea scăzută a mediului înconjurător (poluare fonică, a aerului, a solului şi a vegetaţiei), educaţie civică redusă.
În ce priveşte modul de relaţionare cu Planul Local de Acţiune pentru Mediu, implementarea proiectului de modernizare a străzii Grănicerilor, va realiza:

 • Minimizarea efectelor negative ale transportului asupra mediului (reducerea noxelor, a poluării sonore şi a poluării prin vibraţii), prin realizarea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne, rezistente la acţiunea traficului actual şi de perspectivă, prin amenajarea aliniamentelor stradale;
 • Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistelor de biciclete si a trotuarelor pietonale;
 • De pe suprafaţa parcărilor noi create, apele meteorice se vor colecta prin guri de scurgere şi vor trece prin separatoare de produse petroliere, înainte de descărcarea lor în canalizarea străzii, protejând astfel apa râului Craica în care se deversează canalizarea pluvială;                                                                                                     

În acest context, modernizarea străzii Grănicerilor răspunde obiectivelor Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Maramureş, obiective de reducere a poluării datorate traficului urban.